De onderhavige algemene voorwaarden zijn overeengekomen tussen WIKI SRL , eigenaar van het merk MIX4CYCLING, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 449 Allée des Fougères, 5621 FLORENNES, België, ingeschreven in het handelsregister BE 0766678793, hierna MIX4CYCLING genoemd, eerste partij, en elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet via de website van MIX4CYCLING (www.mix4cycling.eu), hierna de KOPER genoemd,   tweede deel ;

Onderwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen MIX4CYCLING en de KOPER, evenals elke aankoop die via de commerciële website van MIX4CYCLING wordt gedaan, ongeacht of de KOPER een rechtspersoon of een individu is; evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website van MIX4CYCLING voor elke BEZOEKER die deze website bezoekt.

De aankoop van goederen of diensten via de website van MIX4CYCLING houdt in dat de KOPER deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door MIX4CYCLING zijn goedgekeurd.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke gelden op de datum van de kooporder van de KOPER.

Gebruik van de site

De inhoud van de Mix4Cycling.eu website kan door de bezoeker/koper geraadpleegd worden voor strikt persoonlijk, privé en niet-collectief gebruik, gratis inhoud, in ruil voor een aankoop of abonnement op betaalde inhoud.

Hetzelfde geldt voor RSS-feeds. Het is ten strengste verboden deze inhoud te hergebruiken of te commercialiseren in een professionele of commerciële context, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van MIX4CYCLING.

Bedrijven die de inhoud van de site opnieuw willen gebruiken, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via info@mix4cyling.eu.

Kenmerken van te koop aangeboden goederen en diensten

De goederen en diensten die te koop worden aangeboden zijn die welke zijn opgenomen in de catalogus die op de website van MIX4CYCLING wordt weergegeven.

Deze producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks de waakzaamheid van MIX4CYCLING, een product niet beschikbaar is, zal MIX4CYCLING de KOPER hiervan per e-mail op de hoogte stellen na ontvangst van de desbetreffende bestelling.

Awards

De prijzen op de MIX4CYCLING website zijn in euro’s, alle belastingen niet inbegrepen.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat alleen de prijzen die ten tijde van de aankoop in de catalogus staan voor de KOPER van toepassing zullen zijn.

De getoonde prijzen zijn inclusief orderverwerking. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gekochte product en de plaats van levering.

Het (de) btw-tarief (-tarieven) dat (die) op aankopen wordt (worden) toegepast, is (zijn) het (de) btw-tarief (-tarieven) dat (die) van kracht is (zijn) op de datum van de bestelling; elke wijziging in deze tarieven zal op de bestelde producten worden toegepast en gefactureerd zodra het (de) nieuwe tarief (tarieven) van kracht wordt (worden).

De btw-tarieven die momenteel van kracht zijn in België  zijn als volgt:

– Gedrukte producten: 21
– Online toegang tot producten: 21

Om vrijgesteld te zijn van BTW, moet een KOPER die in de Europese Economische Gemeenschap buiten België gevestigd is, het intracommunautaire BTW-nummer aangeven dat van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De aangegeven prijzen exclusief belasting zullen worden gefactureerd aan elke KOPER die gevestigd is in een land buiten de EEG.

Lokale belastingen en douanerechten kunnen van toepassing zijn op aankopen die in andere landen dan België worden geleverd. De KOPER is zelf verantwoordelijk voor toepasselijke lokale belastingen en heffingen, en MIX4CYCLING is niet verplicht de KOPER te informeren over toepasselijke lokale regelgeving.

Bestellingen

Hierna wordt een MAND gedefinieerd als het immateriële object dat alle Producten groepeert die de KOPER van de Site heeft geselecteerd met het oog op een aankoop, nadat hij op deze elementen heeft geklikt. Om een bestelling te plaatsen, kiest de Klant het (de) Product(en) dat (die) hij/zij wenst te bestellen door deze aan zijn winkelmandje toe te voegen, waarvan de inhoud op elk moment gewijzigd kan worden.

Om een aankoop te doen op de MIX4CYCLING website, moet de KOPER :

– Vul het identificatieformulier in met de gevraagde contactgegevens of het klantidentificatienummer indien van toepassing;- Vul het online bestelformulier in met alle referentienummers van de voor aankoop geselecteerde artikelen;- Bevestig de bestelling na te hebben gecontroleerd of deze correct is;- Voer de betaling uit op de aangegeven manier;- Bevestig de bestelbon en de betalingsopdracht.

Alle verstrekte informatie en de geregistreerde bestelling vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging door de KOPER staat gelijk met de ondertekening en aanvaarding van de betrokken transacties.

Zodra de KOPER een bestelformulier heeft ingevuld, stuurt MIX4CYCLING de KOPER een bevestigingse-mail.

Bestellingen worden door de klantenservice van MIX4CYCLING binnen 48 uur vanaf de eerste werkdag na de besteldatum verwerkt, behalve tijdens de zomervakantieperiode.

MIX4CYCLING behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren van een KOPER die een betalingsachterstand heeft of die betrokken is bij een onopgelost geschil met betrekking tot een eerdere bestelling.

De KOPER heeft het recht om zijn/haar bestelling te wijzigen tot de datum van verzending van de bestelde artikelen, door contact op te nemen met de MIX4CYCLING Klantenservice.

De archieven van MIX4CYCLING worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen bij de aankoop.

Klantenservice

Voor informatie of vragen staat de klantenservice van MIX4CYCLING tot uw beschikking van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 tot 12:30 en van 14:00 tot 17:00, per telefoon op +32 (0)472 33 11 45 (EN/ NL ) of +32 (0)493 33 84 97 (FR), of per e-mail op customer@mix4cycling.eu.

Betaling

Betaling is vereist op het moment van bestelling op de PayPal site en dient uitsluitend per bank- of creditcard te geschieden, met gebruik van het SSL protocol beveiligde betalingssysteem om te garanderen dat de verzonden gegevens softwarematig versleuteld zijn en dat derden deze gegevens niet kunnen onderscheppen tijdens de overdracht via het netwerk.

Er is geen korting verschuldigd aan de KOPER.

Een kwitantie voor een betaalde factuur zal samen met het bestelde product naar de KOPER worden gestuurd.

Levering

Producten worden per post geleverd op het adres dat op het bestelformulier is vermeld.

De aangegeven levertijd is een schatting. Er wordt een volgsysteem aangeboden en weergegeven op het profiel van de KOPER.

De algemene verkoop van de software is gepland voor september 2021. Er zijn echter geen schadevergoedingen of boetes van welke aard dan ook verschuldigd als gevolg van een vertraging.

Verantwoordelijkheid

MIX4CYCLING is enkel gebonden door een middelenverbintenis in het proces van online verkoop. MIX4CYCLING’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere problemen waarover MIX4CYCLING geen controle heeft.

Intellectueel eigendom

Alle documenten en elementen van de MIX4CYCLING website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van MIX4CYCLING.

De reproductie, exploitatie, herverdeling of het gebruik van het geheel of een deel van een visueel, auditief of software-element of document van de MIX4CYCLING website is strikt verboden, met uitzondering van het officiële logo in gekleurde of zwart-witversie.

Eenvoudige koppelingen of hyperlinks naar de site van MIX4CYCLING zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van MIX4CYCLING.

Persoonlijke gegevens

MIX4CYCLING past de bepalingen van de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toe. Persoonlijke informatie over de KOPER die op de site wordt verzameld, is noodzakelijk om een bestelling te plaatsen en is bestemd voor de klantenservice van MIX4CYCLING om de bestelling te verwerken. Deze informatie kan daarom door een geautomatiseerd systeem verwerkt worden.

De KOPER/BEZOEKER heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die hem/haar betreffen in overeenstemming met de RGPD.

Voor meer informatie over hoe MIX4CYCLING omgaat met uw persoonlijke gegevens, uw rechten op toegang tot deze gegevens en cookies, nodigen wij u uit om onze pagina over persoonlijke gegevens te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De officiële taal van de procedure is Frans.

In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Namen (België) bevoegd.